Gegevensbescherming

Deze website verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers.

Aanbieder en verantwoordelijke persoon

Broen Vastgoed GmbH
Nimweger Str. 21
47533 Kleef
Duitsland

E-mailadres van de aanbieder: info@hbroen.com

Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens die door deze website zelfstandig of via derden worden verwerkt, zijn onder andere: Voornaam; Achternaam; E-mail; Cookie; Gebruiksgegevens.

Volledige details van elk type verwerkte persoonlijke gegevens worden verstrekt in de daarvoor bestemde secties van dit Privacybeleid of selectief via verklarende tekst die wordt weergegeven voordat gegevens worden verzameld. Persoonlijke gegevens kunnen vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld wanneer deze website wordt gebruikt.

Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle via deze website gevraagde gegevens verplicht. Als de gebruiker weigert de gegevens te verstrekken, kan dit ertoe leiden dat deze website zijn diensten niet aan de gebruiker kan leveren. In gevallen waarin deze website uitdrukkelijk vermeldt dat het verstrekken van persoonsgegevens vrijwillig is, kunnen gebruikers ervoor kiezen deze gegevens niet te verstrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid of het functioneren van de dienst. Gebruikers die niet weten welke persoonlijke gegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de aanbieder.

Het gebruik van cookies – of andere traceerinstrumenten – door deze website of door externe serviceproviders die door deze website worden gebruikt, is bedoeld om de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren en voor alle andere doeleinden die in dit document en, indien beschikbaar, in het Cookiebeleid worden beschreven. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens van derden die via deze website worden verkregen, gepubliceerd of openbaar gemaakt en bevestigen dat zij toestemming hebben verkregen voor de overdracht van persoonsgegevens van derden naar deze website.

Type en plaats van gegevensverwerking

Verwerkingsmethoden

De aanbieder verwerkt gebruikersgegevens op een behoorlijke manier en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang en ongeoorloofde doorgifte, wijziging of vernietiging van gegevens te voorkomen.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door middel van computers of IT-systemen in overeenstemming met organisatorische procedures en praktijken die specifiek gericht zijn op de vermelde doeleinden. Naast de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking kunnen andere personen deze website intern beheren (personeelszaken, verkoop, marketing, juridische afdeling, systeembeheerders) of extern – en in dat geval, waar nodig, door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking aangewezen als verwerkers (zoals technische dienstverleners, leveringsbedrijven, hostingproviders, IT-bedrijven of communicatiebureaus) – en zo toegang hebben tot de gegevens. Een actuele lijst van deze partijen kan te allen tijde worden opgevraagd bij de aanbieder.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking

De aanbieder mag alleen persoonsgegevens van gebruikers verwerken als een van de volgende zaken van toepassing is:

 • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: In sommige rechtsgebieden kan het de aanbieder toegestaan zijn persoonlijke gegevens te verwerken totdat de gebruiker bezwaar maakt tegen deze verwerking (“opt-out”) zonder zich te baseren op toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing als de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • het verzamelen van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met de gebruiker en/of voor precontractuele maatregelen die daaruit voortvloeien;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de aanbieder is onderworpen;
 • de verwerking verband houdt met een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de dienstverrichter is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van de aanbieder of een derde partij te beschermen.

In elk geval zal de aanbieder graag informatie verstrekken over de specifieke rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, in het bijzonder of het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is of een voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst.

Locatie

De gegevens worden verwerkt op de locatie van de Aanbieder en op alle andere plaatsen waar de entiteiten die betrokken zijn bij de gegevensverwerking zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de gebruikers kunnen gegevensoverdrachten de overdracht van gegevens van de gebruiker naar een ander land inhouden. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van de verzonden gegevens, kunnen gebruikers de sectie met gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook het recht om te worden geïnformeerd over de rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die valt onder internationaal recht of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die de aanbieder heeft genomen om hun gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kan de gebruiker hier meer over te weten komen door de relevante secties van dit document te raadplegen of door contact op te nemen met de aanbieder via de informatie in het contactgedeelte.

Opslagperiode

Persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld om een contract tussen de aanbieder en de gebruiker uit te voeren, worden opgeslagen totdat dit contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld om de legitieme belangen van de aanbieder te beschermen, worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te vervullen. Gebruikers kunnen meer informatie krijgen over de legitieme belangen van

van de Aanbieder in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Aanbieder.

Daarnaast is het de aanbieder toegestaan persoonlijke gegevens voor een langere periode op te slaan als de gebruiker heeft ingestemd met een dergelijke verwerking, zolang de toestemming niet wordt ingetrokken. Daarnaast kan de aanbieder verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op last van een overheidsinstantie.

Nadat de bewaartermijn is verstreken, worden de persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden uitgeoefend na het verstrijken van de bewaartermijn.

Doeleinden van de verwerking

Persoonlijke gegevens over de gebruiker worden verzameld om de provider in staat te stellen de service te verlenen en verder om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op verzoeken om handhaving, zijn rechten en belangen (of die van gebruikers of derden) te beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten op te sporen. Daarnaast worden gegevens verzameld voor de volgende doeleinden: Contact opnemen met de gebruiker, inhoud van externe platforms weergeven, analytics en SPAM-bescherming.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie over deze verwerkingsdoeleinden en de persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, vinden in het gedeelte “Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens” van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden met behulp van de volgende diensten:

Inhoud van externe platforms weergeven

Met dit soort diensten kunnen gebruikers inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks via deze website bekijken en ermee interageren. Dit type service kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Google Maps Widget (Google Ierland Limited)

Google Maps is een kaartvisualisatiedienst van Google Ireland Limited waarmee deze website relevante inhoud op zijn pagina’s kan opnemen. Verwerkte persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid . Lid Privacyschild.

Google lettertypen (Google Ierland Limited)

Google Fonts is een service voor de visualisatie van lettertypen van Google Ireland Limited waarmee deze website relevante inhoud op zijn pagina’s kan opnemen.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals beschreven in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid . Lid Privacyschild.

Analytics

Met de diensten in dit gedeelte kan de provider het verkeer monitoren en analyseren en het gedrag van gebruikers volgen.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde informatie om bij te houden en te bestuderen hoe deze website gebruikt wordt, rapporten over de activiteiten op te stellen en deze informatie te delen met andere Google-diensten.

Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Verwerkte persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid Opt Out. Lid Privacyschild.

Contact opnemen met de gebruiker

Contactformulier (deze website)

Door het contactformulier in te vullen met hun gegevens, geven gebruikers deze website toestemming om hun gegevens te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere vragen die in de kop van het formulier worden gespecificeerd.

Verwerkte persoonsgegevens: E-mail; Achternaam; Voornaam.

SPAM-bescherming

Dit soort diensten analyseren het verkeer dat via deze website verloopt en kunnen persoonlijke gegevens van gebruikers bevatten om delen van het verkeer, berichten en inhoud die als SPAM worden beschouwd eruit te filteren.

Google reCAPTCHA (Google België)

Google reCAPTCHA is een SPAM-beschermingsdienst van Google Ireland Limited.

Het gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.

Verwerkte persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid . Lid Privacyschild.

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door de provider worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om

 • De toestemmingen op elk moment intrekken. Als de gebruiker eerder toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonlijke gegevens, kan hij of zij zijn of haar toestemming te allen tijde intrekken.
 • bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens als de verwerking is gebaseerd op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Meer informatie hierover vindt u hieronder.
 • informatie ontvangen over hun gegevens. De gebruiker heeft het recht om te weten of zijn gegevens door de aanbieder worden verwerkt, om geïnformeerd te worden over individuele aspecten van de verwerking en om een kopie van de gegevens te ontvangen.
 • Laat het controleren en corrigeren. De gebruiker heeft het recht om de juistheid van zijn/haar gegevens te controleren en te verzoeken om deze bij te werken of te corrigeren.
 • vragen om de verwerking van hun gegevens te beperken. Gebruikers hebben het recht om de verwerking van hun gegevens in bepaalde omstandigheden te beperken. In dit geval verwerkt de aanbieder de gegevens niet voor andere doeleinden dan opslag.
 • verzoeken om verwijdering of andere verwijdering van de persoonlijke gegevens. Onder bepaalde omstandigheden hebben gebruikers het recht om te vragen dat hun gegevens door de provider worden verwijderd.
 • Uw gegevens ontvangen en laten overdragen aan een andere gegevensbeheerder. De gebruiker heeft het recht om zijn of haar gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, ongehinderd te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke partij. Deze bepaling is van toepassing als de gegevens geautomatiseerd worden verwerkt en de verwerking is gebaseerd op toestemming van de gebruiker, op een contract waarbij de gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen.
 • Dien een klacht in. Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Details van het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, voor de uitoefening van een soevereine bevoegdheid die aan de aanbieder is toegekend of om de legitieme belangen van de aanbieder te beschermen, kan de gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door een rechtvaardiging te geven met betrekking tot zijn of haar specifieke situatie. Gebruikers worden geïnformeerd dat ze te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar kunnen maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens voor direct marketing. Gebruikers kunnen te weten komen of de aanbieder persoonlijke gegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden in de relevante secties van dit document.

Hoe de rechten kunnen worden uitgeoefend

Alle verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan de aanbieder via de contactgegevens in dit document. Aanvragen kunnen gratis worden ingediend en worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een maand, door de provider verwerkt.

Meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Wettelijke maatregel

De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen door de aanbieder worden verwerkt met het oog op de rechtshandhaving binnen of ter voorbereiding van juridische procedures die voortvloeien uit het oneigenlijke gebruik van deze website of de bijbehorende diensten.

De gebruiker verklaart dat hij/zij zich ervan bewust is dat de provider door de autoriteiten verplicht kan worden om persoonlijke gegevens te overhandigen.

Meer informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid kan deze website de gebruiker op verzoek verdere contextuele informatie verstrekken met betrekking tot specifieke diensten of het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Systeemprotocollen en onderhoud

Deze website en diensten van derden kunnen bestanden verzamelen die interactie registreren die plaatsvindt via deze website (systeemlogs) of andere persoonlijke gegevens gebruiken (bijv. IP-adres) voor operationele en onderhoudsdoeleinden.

Informatie die niet is opgenomen in deze privacyverklaring

Meer informatie over het verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de aanbieder via de vermelde contactgegevens.

Hoe “Do Not Track”-verzoeken worden behandeld

Deze website ondersteunt geen Do Not Track-verzoeken door webbrowsers.

Voor informatie over of geïntegreerde diensten van derden het protocol voor niet-tracking ondersteunen, moeten gebruikers het privacybeleid van de betreffende dienst raadplegen.

Wijzigingen in deze privacyverklaringg

De aanbieder behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en, indien van toepassing, via deze website en/of – indien technisch en wettelijk mogelijk – door een bericht te sturen via de contactgegevens van gebruikers waarover de aanbieder beschikt. Gebruikers wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te bezoeken en in het bijzonder de datum van de laatste wijziging te controleren die onderaan de pagina wordt vermeld.

Voor zover wijzigingen betrekking hebben op een gegevensgebruik dat is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker, zal de aanbieder – voor zover nodig – een nieuwe toestemming verkrijgen.

Definities en juridische informatie

Persoonlijke gegevens (of data)

Alle informatie waardoor de identiteit van een natuurlijke persoon wordt of kan worden vastgesteld, direct of in combinatie met andere informatie.

Gebruiksgegevens

Informatie die deze website (of diensten van derden waarvan deze website gebruik maakt) automatisch verzamelt, zoals: de IP-adressen of domeinnamen van de computers van gebruikers die deze website gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijd van het verzoek, de methode die gebruikt is om het verzoek naar de server te sturen, de grootte van het ontvangen antwoordbestand, de numerieke code die de status van het serverantwoord aangeeft (succesvol resultaat, fout, etc.), het land van herkomst, de functies van de browser en het besturingssysteem die door de gebruiker zijn gebruikt, de verschillende tijdgegevens per verzoek (bijv. hoeveel tijd is er besteed aan elke pagina van de toepassing) en informatie over het pad waar het verzoek naartoe is gestuurd.), het land van herkomst, de functies van de browser en het besturingssysteem die door de gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijdsgegevens per oproep (bijv. hoeveel tijd werd doorgebracht op elke pagina van de applicatie) en informatie over het pad dat werd gevolgd binnen een applicatie, in het bijzonder de volgorde van de bezochte pagina’s, evenals andere informatie over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze website gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, dezelfde is als de betrokkene.

Betrokken

De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Verwerker (of gegevensverwerker)

Natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Verantwoordelijke persoon (of aanbieder, soms ook eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking van deze website en van het gebruik ervan. Tenzij anders vermeld, is de verantwoordelijke persoon de natuurlijke of rechtspersoon via wie deze website wordt aangeboden.

Deze website

De hardware of software die wordt gebruikt om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te verzamelen en te verwerken.

Service

De dienst die via deze website wordt aangeboden zoals beschreven in de relevante gebruiksvoorwaarden (indien van toepassing) en op deze pagina/toepassing.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, verwijzen alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie naar alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (EER).

Cookie

Klein bestand dat wordt opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Wettelijke kennisgeving

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen uit verschillende wetgevingen, waaronder art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op deze website, tenzij anders vermeld in dit document.

Laatst bijgewerkt op: 16 december 2021